THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

-

-

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250
SCAN HERE

Korean Language Program

หมวดหมู่: หมวดหมู่คลิป

1. คอร์สเรียนหลักสูตรปกติ (KR)

มีสอนทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว สอนในห้องเรียนที่โรงเรียนฯ สอนโดยอาจารย์ชาวไทย, ชาวเกาหลี แบ่งออกเป็น 15 ระดับ สอนตั้งแต่ชั้นพื้นฐาน-ชั้นสูง เปิดสอนตั้งแต่การฟัง พูด อ่าน เขียนระดับต้น รวมทั้งการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเรียนรู้หลักไวยากรณ์ในภาษาเกาหลีด้วย ทั้งนี้ การเรียนในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนและนำไปต่อยอดในอนาคตได้ เช่น การทดสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี (TOPIK), PAT 7.7 หรือใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศ รวมทั้งใช้ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับภาษาเกาหลีได้ด้วย และในคอร์สเรียนนี้ทางโรงเรียนฯ สามารถออกใบรับรองการเรียนได้

2. คอร์สเรียน Online หลักสูตรปกติ (OKR)

คอร์สเรียนนี้จะมีเนื้อหาเดียวกันกับ “คอร์สเรียนหลักสูตรปกติ (KR)” แต่จะเป็นการเรียนผ่านทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) โดยจะมีการระบุวันและเวลาการสอนที่แน่นอน แต่ถ้าผู้เรียนเข้าเรียนไม่ทัน/ขาดเรียน สามารถดูย้อนหลังได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถย้ายมาเรียนเป็นคอร์สเรียนหลักสูตรปกติ (KR) ได้

3. คอร์สเรียน Online หลักสูตรพิเศษ (ISK1&ISK2)

คอร์สเรียนนี้เป็นหลักสูตรพิเศษ โดยจะสอนผ่านช่องทาง กลุ่ม Facebook เป็นคลิป VDO และ จะมีการ Live สด กับผู้สอน ในบางครั้ง เหมาะสมกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนเพื่อเน้นทักษะการสนทนา ซึ่งคอร์สเรียนนี้จะเป็นหลักสูตรแบบเร่งรัด โดยใช้หนังสือเรียนของสถาบัน มี CD ประกอบ 2 แผ่น เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะมีการทำแบบทดสอบวัดระดับหลังเรียน (Post Test) ผู้เรียนที่อยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทางมาเรียน หรือ มีเวลาเรียนไม่แน่นอน ก็สามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้ เพราะว่า ผู้เรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ตลอดเวลา

4. คอร์สติวสอบ TOPIK/PAT7.7/EPS-TOPIK

คอร์สเรียนนี้ สำหรับผู้เรียนที่จะไปสอบวัดระดับและสอบแข่งขันด้านภาษาเกาหลี เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วโดยโรงเรียนฯ จะมีการแนะแนว แนวทางการทำข้อสอบ โดยจะนำข้อสอบเก่ามาให้นักเรียนทำย้อนหลัง เพื่อตะลุยโจทย์ เก็งคำศัพท์ เก็งข้อสอบ สอนเทคนิคการทำข้อสอบ อธิบายและตอบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการทำข้อสอบ เพื่อนำไปสอบให้ผ่านตามที่ผู้เรียนตั้งเป้าหมายไว้

5. คอร์สเรียนนอกสถานที่

คอร์สเรียนนี้เป็นการสอนส่วนตัวนอกสถานที่หรือสอนตามหน่วยงานราชการและบริษัทต่างๆ จะออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของบุคคลและองค์กรต่างๆ และให้ผู้เรียนได้นำไปใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ ในกรณีที่มีนร.ที่มีความรู้ในระดับที่ต่างกันไป ทางโรงเรียนฯ สามารถจัดทำการทดสอบวัดระดับให้ได้ อีกทั้งจะมีการทำสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อวัดเกณฑ์ของผู้เรียนให้อีกด้วย อีกทั้งมีการออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ด้วยค่ะ

6. แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ

เป็นศูนย์แนะแนวเรียนต่อด้านภาษาและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ประเทศเกาหลีใต้ แนะแนวให้ข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้ ดำเนินการสมัคร ติดต่อประสานงาน จัดหาที่พัก ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าแทนนักเรียน

7. จัดจำหน่ายหนังสือเรียนและCD ภาษาเกาหลี

8. จัดหาล่ามและรับแปลเอกสาร

11 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 226 ครั้ง

Engine by shopup.com