THONG-IN PHONE LANGUAGE INSTITUTE

โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์

-

-

รับสอนภาษาต่างประเทศ แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ จัดหาล่ามแปลภาษา รับแปลเอกสาร ผลิตและจำหน่ายหนังสือเรียน 

CALL CENTER

02-251-1288 02-251-1250
SCAN HERE

ภาษาเกาหลี

หลักสูตรและระดับของการสอนภาษาเกาหลี 

         หลักสูตรและระดับของการสอนภาษาเกาหลี  หลักสูตรคอร์สเรียนภาษาเกาหลีของทางโรงเรียน เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนจริงของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่ตัวอักษร สระ ผสมคำ และการผสมประโยค โดยจะเน้นทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ เพื่อสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การติวสอบแข่งขัน TOPIK / EPS-KLT และใช้เพื่อการเรียน หรือศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีในชั้นสูงได้ 

การแบ่งระดับภาษาเกาหลี

1. ระดับชั้นต้น 1 (Beginner 1) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส

           เริ่มเรียนตั้งแต่ตัวอักษร สระ ภาษาเกาหลี การออกเสียงที่ถูกต้อง การผสมคำ กฎยกเว้นต่างๆ การผสมประโยค การพูดประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ การพูดภาษาทางการ และไม่เป็นทางการ การผสมประโยค การซื้อของ การถามทาง การสั่งอาหาร การสนทนาทางโทรศัพท์ และการแปลงรูปอดีต/อนาคต เป็นต้น

2. ระดับชั้นต้น 2 (Beginner 2) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส 

             เรียนไวยากรณ์ที่ยากขึ้น ฝึกการนำมาใช้ใกล้เคียงกับการใช้ในชีวิตประจำวัน การผสมประโยค และเรียบเรียงประโยคแบบซับซ้อน เป็นต้น

3. ระดับชั้นกลาง 1 (Intermediate 1) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส 

          เรียนการผสมประโยคที่ซับซ้อน การเขียนและอธิบายกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันของผู้เรียน การแต่งประโยคเป็นบริบทยาวๆ การขยายหน้าคำนามในรูปแบบต่างๆ การเกริ่นคำพูดเพื่อที่จะนำมาเล่าเรื่องราวของผู้เรียน เป็นต้น 

4. ระดับชั้นกลาง 2 (Intermediate 2) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส 

           เรียนการแนะนำตัวแบบยาก การนำไวยากรณ์ต่างๆ ที่เรียนมาผสมกันในประโยคยาวๆ การแต่งและการเขียนเรียงความในหัวข้อต่างๆ เรียนคำศัพท์ที่ยากขึ้นและนำมาใช้ในการสนทนาระดับกลาง-สูง การใช้ภาษาที่ไพเราะในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยไวยากรณ์ในระดับนี้จะเริ่มยากขึ้นจากเดิม

5. ระดับชั้นสูง 1 (Advance 1) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส 

           เรียนการเอาคำพูดคนอื่นมาเล่าให้อีกคนฟัง การอ่านบทความที่ยาก การแต่งประโยคที่ซับซ้อนโดยใช้ไวยากรณ์ระดับยาก การเรียนคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ แต่ไม่ใช่คำหยาบ ของภาษาเกาหลี การเรียนสำนวนโวหารของภาษาเกาหลี

6. ระดับชั้นสูง 2 (Advance 2) เรียนทั้งหมด 3 คอร์ส 


ภาษาเกาหลีของสถาบัน มีดังนี้ 

 

 

 1. คอร์สเรียนหลักสูตรปกติ (KR)

  มีสอนทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว สอนในห้องเรียนที่โรงเรียนฯ สอนโดยอาจารย์ชาวไทย, ชาวเกาหลี แบ่งออกเป็น 15 ระดับ สอนตั้งแต่ชั้นพื้นฐาน-ชั้นสูง เปิดสอนตั้งแต่การฟัง พูด อ่าน เขียนระดับต้น รวมทั้งการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเรียนรู้หลักไวยากรณ์ในภาษาเกาหลีด้วย ทั้งนี้ การเรียนในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนและนำไปต่อยอดในอนาคตได้ เช่น การทดสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี (TOPIK), PAT 7.7 หรือใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศ รวมทั้งใช้ในการทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับภาษาเกาหลีได้ด้วย และในคอร์สเรียนนี้ทางโรงเรียนฯ สามารถออกใบรับรองการเรียนได้


 2. คอร์สเรียน Online (หลักสูตรปกติ OKR)

  คอร์สเรียนนี้จะมีเนื้อหาเดียวกันกับ “คอร์สเรียนหลักสูตรปกติ (KR)” แต่จะเป็นการเรียนผ่านทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) โดยจะมีการระบุวันและเวลาการสอนที่แน่นอน แต่ถ้าผู้เรียนเข้าเรียนไม่ทัน/ขาดเรียน สามารถดูย้อนหลังได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถย้ายมาเรียนเป็นคอร์สเรียนหลักสูตรปกติ (KR) ได้


 3. คอร์สเรียน Online (หลักสูตรพิเศษ ISK1&ISK2)

  คอร์สเรียนนี้เป็นหลักสูตรพิเศษ โดยจะสอนผ่านช่องทาง กลุ่ม Facebook เป็นคลิป VDO และ จะมีการ Live สด กับผู้สอน ในบางครั้ง เหมาะสมกับผู้เรียนที่ต้องการเรียนเพื่อเน้นทักษะการสนทนา ซึ่งคอร์สเรียนนี้จะเป็นหลักสูตรแบบเร่งรัด โดยใช้หนังสือเรียนของสถาบัน มี CD ประกอบ 2 แผ่น เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะมีการทำแบบทดสอบวัดระดับหลังเรียน (Post Test) ผู้เรียนที่อยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทางมาเรียน หรือ มีเวลาเรียนไม่แน่นอน ก็สามารถลงเรียนคอร์สนี้ได้ เพราะว่า ผู้เรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ตลอดเวลา


 4. คอร์สติวสอบ TOPIK/PAT7.7/EPS-TOPIK

  คอร์สเรียนนี้ สำหรับผู้เรียนที่จะไปสอบวัดระดับและสอบแข่งขันด้านภาษาเกาหลี เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วโดยโรงเรียนฯ จะมีการแนะแนว แนวทางการทำข้อสอบ โดยจะนำข้อสอบเก่ามาให้นักเรียนทำย้อนหลัง เพื่อตะลุยโจทย์ เก็งคำศัพท์ เก็งข้อสอบ สอนเทคนิคการทำข้อสอบ อธิบายและตอบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการทำข้อสอบ เพื่อนำไปสอบให้ผ่านตามที่ผู้เรียนตั้งเป้าหมายไว้

 5. คอร์สเรียนนอกสถานที่

  คอร์สเรียนนี้เป็นการสอนส่วนตัวนอกสถานที่หรือสอนตามหน่วยงานราชการและบริษัทต่างๆ จะออกแบบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของบุคคลและองค์กรต่างๆ และให้ผู้เรียนได้นำไปใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ ในกรณีที่มีนร.ที่มีความรู้ในระดับที่ต่างกันไป ทางโรงเรียนฯ สามารถจัดทำการทดสอบวัดระดับให้ได้ อีกทั้งจะมีการทำสอบก่อนและหลังเรียน เพื่อวัดเกณฑ์ของผู้เรียนให้อีกด้วย อีกทั้งมีการออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ด้วยค่ะ

 6. คอร์สสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐาน

           ในกรณีที่ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนภาษาเกาหลีมาแล้ว ทางโรงเรียนจะต้องให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ เพื่อวัดระดับของผู้เรียนให้เหมาะสมกับชั้นเรียน โดยการทำแบบทดสอบสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์หรือจะเข้ามารับแบบทดสอบที่โรงเรียนก็ได้ ในการทำแบบทดสอบจะมีค่าใช้จ่ายในการทำแบบทดสอบ ครั้งละ 50 บาท

 

สมัครเลย

 


10 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 17061 ครั้ง

Engine by shopup.com